Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecné

Společnost Kelcom International spol. s r.o. (dále jen Kelcom) je správcem osobních údajů Uživatele zpracovávaných v rámci těchto zásad. Kelcom zpracovává osobní údaje Uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, platným v České republice (dále jen „ZOOÚ“). Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje Uživatele zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí ZOOÚ.

Uživatelem se rozumí stávající zákazník společnosti Kelcom, uživatel webových stránek společnosti (www.kelcom.cz) a Kupující - podnikatel tak, jak je definován v Obchodních podmínkách společnosti Kelcom.

 

2. Které osobní údaje se zpracovávají?

Zpracovávány jsou ty osobní údaje, které jsou poskytnuty Uživatelem v souvislosti s uzavřením Smlouvy s firmou Kelcom, v souvislosti s vyjádřením zájmu nebo jinými kontakty s Kelcom. Tyto osobní údaje zahrnují

  • celé jméno (křestní jméno a příjmení),
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • fax,
  • poštovní adresu a
  • fakturační údaje.

 

3. Proč se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje Uživatele jsou ze strany Kelcom zpracovávány k několika účelům:

  a) Zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a poskytování Služby 

Zpracovávání následujících osobních údajů Uživatele, kterými jsou celé jméno (křestní jméno a příjmení), e-mailová adresa a fakturační údaje, je nezbytné k uzavření a plnění Smlouvy mezi Uživatelem a Kelcom. Kromě výše popsaných údajů zpracovává také telefonní číslo a poštovní adresu, pokud je Uživatel poskytne, a to pro účely správy zákaznických účtů a komunikace s Uživatelem v záležitostech týkajících se Smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů Uživatelem je dobrovolné, je však jednou z podmínek pro uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Kelcom a pro poskytování Služby Uživateli. Pokud osobní údaje poskytnuty nebudou, nebude společnost Kelcom schopna plnit Smlouvu a poskytovat Uživateli Službu.

 

  b) Zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností

Po dobu trvání Smlouvy a po jejím ukončení je firma Kelcom oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem plnění právních povinností uložených úřady. To zahrnuje zejména i) zpracovávání informací o platbách za Službu za účelem splnění daňových a účetních povinností a ii) sdělování údajů vyžádaných úřady včetně soudů na základě a v rozsahu obecně platných ustanovení (např. pro účely ochrany práv Kelcom, dalších Uživatelů či třetích osob, včetně práv duševního vlastnictví).

  c) Zpracovávání osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovány pro účely marketingu a oprávněných zájmů Kelcom nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami Uživatele. 

 

 

 

 

4. Marketingová činnost

 

E-mail marketing

  • e-mailová obchodní sdělení zasíláme Uživatelům na základě souhlasu a nebo na základě oprávněného zájmu. Z odběru obchodních sdělení se lze snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu (odškrtněte dole na stránce kolonku "Mailing") nebo nám napište na mail: marketing@kelcom.cz.

Cílená reklama

 

Po dobu trvání Smlouvy a po jejím ukončení je firma Kelcom oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem vznášení, výkonu nebo ochrany právních nároků ze stany Kelcom k ochraně práv a bezpečnosti společnosti Kelcom, ostatních Uživatelů či třetích osob, za účelem výkonu práv a povinností uvedených v Obchodních podmínkách nebo za účelem reorganizace, včetně prodeje, fúze nebo jiného druhu převodu podnikání Kelcom, částečného či úplného.

 

5. Komu poskytujeme osobní údaje?

Společnost Kelcom je oprávněna poskytovat osobní údaje Uživatele následujícím osobám:

  a) poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby společnosti Kelcom, čímž jí umožňují poskytovat Službu Uživatelům. Požadované služby mohou zahrnovat např. dopravu, poskytování infrastrukturních a IT služeb, zákaznických služeb, vylepšování Služeb společnosti Kelcom, optimalizaci Internetových stránek, zpracovávání plateb kreditními kartami či veškerých dalších plateb Uživatele. Není-li to nezbytně nutné nebo nevyžadují-li to kogentní ustanovení právních předpisů, tito poskytovatelé nejsou oprávněni sdělovat osobní údaje Uživatele ani je využívat pro své vlastní účely a takoví poskytovatelé jednají jménem a podle pokynů společnosti Kelcom.

  b) úřadům, včetně soudů, tribunálů, regulačních úřadů a jakýchkoliv dalších orgánů veřejné moci, v rozsahu nezbytném pro:

  • a) splnění zákonných povinností uložených firmě Kelcom,
  • b) ochranu a domáhání se práv splečnosti Kelcom, jiného Uživatele nebo třetí osoby, včetně práv duševního vlastnictví,
  • c) ochranu bezpečnosti společnost i Kelcom, jiného Uživatele, nebo třetí osoby,

c) obchodním partnerům, poradcům a konzultantům za účelem reorganizace společnosti Kelcom, včetně prodeje, fúze nebo jiného druhu převodu podnikání Kelcom, částečného či úplného, za předpokladu, že takové třetí osoby budou vázány zásadami ochrany soukromí zajišťujícími odpovídající úroveň ochrany osobních údajů Uživatele, nejméně v rozsahu srovnatelném s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výše uvedené společnosti se mohou nacházet na území států mimo Evropskou unii, včetně USA, kde úroveň ochrany údajů nemusí být na takové úrovní, jako ve Vašem státě, včetně států, vůči nimž Evropská komise přijala či nepřijala rozhodnutí potvrzující, že tyto země zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů (dále jen „Třetí země“).

Kelcom se zavazuje zajistit, že budou při předání údajů do Třetích zemí přijata odpovídající opatření k ochraně osobních údajů Uživatele. Odpovídající opatření mohou být přijata zejména uzavřením smluv o předání osobních údajů založených na standardních ustanoveních o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí nebo přijatých příslušným úřadem pro dohled nad ochranou osobních údajů a schválených Evropskou komisí. O kopii adekvátních opatření můžete požádat na e-mailové adrese info@kelcom.cz.

 

6. Práva Uživatele ve vztahu k osobním údajům.

Uživatel se může na Kelcom obrátit s žádostmi v rámci výkonu svých následujících práv:

a) práva na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu,

b) práva na kopii zpracovávaných osobních údajů

c) práva vznést námitku proti zpracování jeho/jejích osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů společnosti Kelcom nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami Uživatele,

d) práva na výmaz jeho/jejích osobních údajů v případě, že:

- osobní údaje již nejsou potřeba za účelem uvedeným v bodě 3 výše,
- Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
- Uživatel vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány bez právního základu,
- osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních povinností uložených společnosti Kelcom právními předpisy EU, nebo obdobnými místními právními předpisy,

e) na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

f) práva na omezení zpracování v případě, že:
- Uživatel napadá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Kelcom mohla ověřit správnost osobních údajů,
- zpracování nemá právní základ, ale Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
- Kelcom již osobní údaje Uživatele nepotřebuje pro účely uvedené v bodu 3 výše, ale Uživatel je požaduje pro vznesení, výkon nebo ochranu právních nároků,

g) práva na účinnou soudní ochranu

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění o požadavcích mohou být učiněny poštou, telefonicky a/nebo e-mailem na adresu společnosti.

Žádostí a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Uživatele za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od Uživatele.

Pokud Uživatel podá žádost e-mailem a neurčí jinou formu komunikace, vyhoví Kelcom žádosti Uživatele a bude s Uživatelem komunikovat prostřednictvím jeho/její e-mailové adresy.

 

7. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány

Osobní údaje Uživatele budou zpracovávána po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení Smlouvy mohou být osobní údaje zpracovány následovně:

  a) za účelem vznášení, výkonu nebo ochrany právních nároků společnosti Kelcom, čímž není dotčeno ustanovení písm. d) níže,

  b) pro účely marketingu dokud není Uživatelem odvolán souhlas k takovému zpracování, nebo dokud nejsou vzneseny námitky proti užívání osobních údajů pro účely marketingu,

  c) za účelem plnění právních povinností uložených společnosti Kelcom,

  d) pro účely soudního, regulačního či správního řízení, včetně splnění povinností uložených rozhodnutím nebo příkazem příslušných soudů nebo správních či státních úřadů, v rozsahu umožněném závaznými právními předpisy.

 

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let (pokud zákon nevyžaduje jinak), nebo do odvolání takového souhlasu. Po uplynutí výše uvedené lhůty budou osobní údaje Uživatele vymazány.

 

V případě, že se Uživatel zařadí k odběru obchodních sdělení, tak budou osobní údaje zpracovávany po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení nesouhlasu Uživatele s jejich dalším zasíláním.

 

 

 

 

8. Soubory Cookies

Kelcom používá na Internetových stránkách takzvané soubory cookies, aby Uživateli umožnila přístup k určitým funkcím a za účelem shromáždění údajů o návštěvnosti Internetových stránek.

Webové stránky www.kelcom.cz využívá službu Google Analytics pro sledování statistiky návštěvnosti webu a chování Uživatelů na webu. Data jsou anonymizovaná a využívají se pro zkvalitňování služeb společnosti Kelcom

Některá data můžeme použít i pro reklamu, která se může zobrazit i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k uživatelům považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

 

Jak nastavit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

 

9. Zabezpečení údajů

Zabezpečením údajů se rozumí, že bude zaručena důvěrnost osobních údajů, jejich správnost a přístupnost (k dovoleným účelům). Důvěrností se rozumí, že budou mít k údajům přístup pouze osoby oprávněné k zacházení s údaji. Správností se rozumí, že osobní údaje by měly být přesné a vhodné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Přístupností se rozumí, že oprávnění uživatelé by měli mít možnost přístupu k údajům, je-li to třeba k dovolené účelům. Kelcom přijme vhodná opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Tyto zásady budou uplatňovány použitím vhodných hardwarových a softwarových zabezpečovacích opatření (včetně kontroly fyzického vstupu a přístupu do systému, zámků, poplašných zařízení, firewallů atd.). Kelcom používá postupy a technologie k zabezpečení všech osobních údajů od okamžiku jejich shromáždění až po jejich zničení.

 

10. Práva a nápravné prostředky

V případě porušení práv spojených se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy info@kelcom.cz

 

 

 

 

 

 

 
 
Oddělovač